UBEZPIECZENIE FIRMY

ubezpieczenie firmy

Co możesz ubezpieczyć?

 

  • Odpowiedzialność Cywilna (OC)

  • Majątek firmy (budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe)

  • Floty samochodowe

  • NNW pracowników

  • Assistance

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu za szkody w nieruchomościach (OC najemcy) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy) będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń o zbliżonym działaniu wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

KONTAKT

MATEUSZ MAJDA

506 – 118 – 454

kontakt@tuubezpiecz.pl

Ubezpieczenie majątku firmy

Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.
  • wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ - PRZYGOTUJEMY PROPOZYCJĘ

PORÓWNUJEMY OFERTY KILKUNASTU TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

TUUBEZPIECZ.PL MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA W WARSZAWIE

Ubezpieczenie floty samochodowej

Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu, lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach. Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną stawką.

KONTAKT

MATEUSZ MAJDA

506 – 118 – 454

kontakt@tuubezpiecz.pl